EMG Smart Build

EMG Smart Build

บริการที่รวมเอาความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดของทีมงาน มานำเสนอเป็นบริการออกแบบและก่อสร้างอาคารครบวงจรด้วยระบบ DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) ที่ออกแบบใหม่ตามความต้องการ แต่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่า ควบคุมคุณภาพและงบประมาณได้ดีกว่า ด้วยการผลิตในโรงงาน

26-29 oct.avi

MORE CONTENT COMING SOOOOON!

We are currently in the midst of updating our site. Please check back soon for more content.