Project Management

Project Management

งานบริหารโครงการและให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ทีมงานผู้บริหารโครงการมืออาชีพของ EMG จะช่วยวางแผนและบริหารจัดการทีมงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยสามารถเลือกให้ EMG บริหารโครงการในภาพรวมทั้งหมดในลักษณะเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ (Owner Representative) หรือจะให้ดูแลเฉพาะบางส่วนที่ต้องการก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

Owner Representative

งานบริหารโครงการในลักษณะเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ ครอบคลุมงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาโครงการ ได้แก่ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานออกแบบ งานก่อสร้าง รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฯลฯ

Feasibility Study

งานศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ด้านกฎหมายและการออกแบบ ด้านการตลาด ด้านการปฏิบัติการ (ถ้ามี) และด้านการเงิน รวมถึงการช่วยนำเสนอในกรณีที่ทำการศึกษาเพื่อการระดมทุน

Existing Survey / Engineering Due Diligence

งานสำรวจอาคาร ด้วยกล้อง 3D Laser Scan เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบปรับปรุงอาคาร หรือการสำรวจเพื่อทำการประเมินความถูกต้องตามกฎหมาย สภาพปัจจุบัน และต้นทุนในการปรับปรุง (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์

Design Management

งานบริหารโครงการเพื่อการออกแบบ ช่วยเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการวางแผน คัดเลือกผู้ออกแบบ และจัดการให้มีข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ความต้องการของอาคารที่จะออกแบบ ผลการสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยตรวจรับงานจากผู้ออกแบบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องสำหรับการทำงานในแต่ละขั้นตอน

Construction Management

งานบริหารงานก่อสร้าง สามารถเริ่มต้นได้เมื่อโครงการมีข้อมูลพร้อมสำหรับทำการก่อสร้าง เช่น แบบและรายละเอียดประกอบแบบ หรือข้อกำหนดสำหรับการทำงาน Turn-key เน้นการควบคุมคุณภาพและระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามความต้องการของโครงการ

Quantity Surveyor

งานสำรวจปริมาณราคา หรือ Cost Engineer สามารถให้บริการตั้งแต่ การจัดทำราคากลาง การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง การสำรวจปริมาณและอนุมัติจ่ายงวดงาน เน้นการบริหารสัญญาและควบคุมต้นทุน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นกับเจ้าของโครงการ

Project Reference

Sooksiam & Rice Paddy Zone

Icon Siam, Bangkok

The Marvel Experience Thailand

Samut Prakan

Toyota MuangChon

Chonburi

Greensville

Bangkok